Organic Nanophotonics

استفاده از نانو ذرات فلزی و معدنی (نقاط کوانتومی) در ارزیابی ساختارهای مورد بررسی مانند دیودهای نورگسیل آلی، اپتیک غیرخطی فیلم‌های پلیمری، سلولهای خورشیدی و … به‌منظور بهینه سازی ساختارهای مورد استفاده و یا افزایش بازدهی نمونه، در چند سال اخیر مورد توجه آزمایشگاه فوتونیک مواد آلی و پلیمرها بوده است. تهیه و استفاده از میزبانهای نانوساختار تشکیل شده از مواد آلی و معدنی و همچنین استفاده از نانومواد نوساختار مانند ذرات “خود‌سامان‌ده” پلیمری نیز در سالهای اخیر در این آزمایشگاه مورد بررسی تجربی قرار گرفته است